BYTOVÝ REZORT
FIVE ELEMENTS

Rok 2014 - Mesto Sečovce rieši otázku neplatičov
a neprispôsobivých občanov na Ulici bačkovskej
a Nám. Sv. CaM 149.

Spolu s touto otázkou riešia poslanci aj otázku

rekonštrukcie a modernizácie týchto bytových
a nebytových priestorov. V tomto čase je nemožné
pristúpiť k deložovaniu nájomcov a rekonštrukcii
bytov v havarijnom a život ohrozujúcom stave.
Mesto tieto bytové jednotky predáva formou
verejnej obchodnej súťaže.

Firma FIVE ELEMENTS, s.r.o. sa stáva vlastníkom
tohto komplexu budov.

BYTOVÝ REZORT
1. FÁZA

Byty, spoločné priestory, pivničné priestory , okolie,
nebytové priestory - všetko je v dezolátnom stave - firma
pristupuje k prvotným nevyhnutným opatreniam
na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie
a využívanie nebytových priestorov na podnikateľské účely. Zabezpečuje a kontroluje vodovodné a kanalizačné
zariadenie (odstraňovanie porúch je na dennom pláne
údržbárov) . Spolu s externým dodávateľom zabezpečí
vyčistenie okolia bytových domov spolu s pivničnými
priestormi. Po ukončení týchto nevyhnutných prác pris

BYTOVÝ REZORT
2. FÁZA

Firma začína riešiť otázku komplexnej rekonštrukcie, modernizácie momentálne existujúcich bytových jednotiek podľa požiadaviek budúcich nájomcov . V tejto časti rekonštrukcie sa kompletne vykoná výmena okien, výmena vodovodných a kanalizačných potrubí, elektroinštalácie a následne aj strešnej krytiny a fasády. Jednotlivé byty prejdú kompletnou rekonštrukciou a v jednotlivých bytových domoch budú k dispozícii pre nájomcov byty štandardné aj nadštandardné. Celá rekonštrukcia bude prebiehať postupne na jednotlivých bytových domoch . V tejto fáze došlo tiež k rekonštrukcii niektorých nebytových priestorov a k ich prenájmu. Sme presvedčení, že aj podnikatelia v týchto objektoch zvýšia úroveň bývania poskytovaním svojich služieb. Veríme, že aj úpravou týchto priestorov sme prispeli k skrášleniu námestia a spríjemneniu bývania v meste. tupuje k vykonaniu povinných kontrol a revízií za účelom zabezpečenia bezpečnosti nájomcov. Dochádza k čiastočnej rekonštrukcii elektrického vedenia a identifikácii jednotlivých odberných miest pre domácnosti a podnikateľské subjekty. Dva bytové domy, ktoré boli v nájme podnikateľských subjektov a nájom im právoplatne skončil, prechádzajú čiastočnou rekonštrukciou a vznikajú ďalšie štandardné byty na prenájom.

BYTOVÝ REZORT
3. FÁZA

Po ukončení predchádzajúcich opráv pristúpi firma k dobudovaniu dvoch poschodí na pôvodných bytových jednotkách. Na nadstavbu na pôvodné bytové domy firma myslela už pri rekonštrukčných prácach v druhej fáze. Pri riešení otázky dostavby budeme už akceptovať potreby občanov- uchádzačov o nájom bytov. Je potrebné zdôrazniť, že naším cieľom je poskytnúť bývanie občanom mesta a okolia na takej úrovni, aby boli motivovaní ostať občanmi mesta a byť prínosom pre mesto . Taktiež je naším cieľom vytvoriť nové pracovné miesta, ktoré vzniknú pri plánovaných rekonštrukčných prácach na týchto bytových domoch. Týmto docielime možnosť poskytovania služieb v oblasti bývania a prenájme nebytových priestorov väčšej skupine obyvateľov mesta a okolia.

BYTOVÝ REZORT
4. FÁZA

ukončenie všetkých stavebných úprav, kolaudácia stavieb a odovzdávanie bytov do užívania nájomcov. V Meste Sečovce "vyrástol" nadštandardný komplex bytových domov v rôznych kategóriách a veľkostiach. Komplex pozostáva z 5 samostatných bytových domov a každý z nich tvorí samostatný dilatačný celok. Vzniká možnosť bývania - od jednoizbových bytov až po štvorizbové byty, prenájom nebytových priestorov. Celý komplex je vybavený parkovacími miestami , tzv. detským kútikom , altánkom a zelenými trávnatými plochami. Pri výstavbe a rekonštrukcii sa kládol dôraz na jednoduché tvary a architektonické línie s vysokým podielom presklenia. Pri tvorbe pôdorysov sme zohľadnili pôvodné dispozičné riešenie a pri nadstavbe sme sa zamerali na praktické dispozičné riešenie , komfort bývania podľa aktuálnych trendov a veľkorysých výmerov lodžií a balkónov.

BYTOVÝ REZORT
ZÁVER

V tejto fáze už vieme skonštatovať, že vlastne z pôvodného stavu bytov a bytových domov ostali pôvodné iba obvodové múry a rekonštrukciou, modernizáciou sa nezmenili bytové domy iba vonkajším vzhľadom, ale taktiež zmenou užívateľov bytov a nebytových priestorov. Tu je potrebné pripomenúť skutočnosť, ak chceme, aby došlo aj k naplneniu plánov firmy a mohli sme obyvateľom Mesta Sečovce a blízkeho okolia poskytnúť tieto služby, budeme potrebovať veľmi dobrú spoluprácu práve s občanmi mesta a s vedením Mesta Sečovce. Iba spoločnými názormi, vzájomným rešpektovaním a komunikáciou vieme dosiahnuť vytýčený cieľ, ktorý má byť prínosom pre každého. Sme veľmi radi, že práve my máme možnosť ponúknuť obyvateľom Mesta Sečovce a okolia v týchto bytoch bývanie spolu s inými službami.

Prázdny